គម្រោងផ្សេងៗ

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២៣-២០២៨

“សហគមន៍នៅតំបន់ឆ្នេរភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាមានភាពធន់ជាងមុន តាមរយៈការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ”។ ដើម្បីគាំទ្រដល់គោល ដៅនេះ កម្មវិធីនេះផ្តោតលើលទ្ធផល៣ និងលទ្ធផលពាក់ព័ន្ធចំនួន៧។ តំបន់គោលដៅរបស់មរតកនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរនិងមានឃុំចំនួន១៤ ក្នុង៥ ស្រុក នៃខេត្តចំនួន២ (កោះកុង និងខេត្តព្រះសីហនុ)។

នៅដំណាក់កាលឆ្នាំ២០២៣ ដល់ ឆ្នាំ២០២៨ អង្គការMorodok នឹងឆ្លើយតបទៅនិងបរិបទបច្ចុប្បន្នដែលបានពិពណ៌នាទាក់ទងនឹងកត្តាសង្គម វប្បធម៌ នយោបាយ ច្បាប់ អេកូឡូស៊ី និងសេដ្ឋកិច្ច។ សូមអានផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២៣-២០២៨.pdf

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២០២០២៤

Strategic plan 2020-2024

គោលដៅរបស់អង្គការមតរកគឺ៖ លើកកម្ពស់ការផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍនសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្រុមសហគមន៍នានា(CBOs and livelihood groups)ក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាន។ សូមមើលផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត២០២០-២០២៤

រូបសញ្ញារបស់Bread for the World Bread for the World នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់គឺជាម្ចាស់មូលនិធីសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធី​របស់អង្គការមរតក

 

Strengthening Community Based Organizationsពង្រឹងអង្គការសហគមន៍នានាក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅតំបន់ឆកសមុទ្រកំពង់សោម

បច្ចុប្បន្នគម្រោងនេះមានរយៈពេល៣ឆ្នាំដែលគាំទ្រការងារទាំងអស់របស់អង្គការមរតក ក្រោមជំនួយ​មូលនិធិដំបូងពីអង្គការ Bread for the World ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស​អាលឺម៉ង់។ គោបំណងនៃគម្រោងគឺ  ៉ធ្វើឳ្យសុវត្ថភាពចំណីអាហារប្រសើរឡើងដល់ប្រជាជនក្រីក្រចំនួន១៤ឃុំនៅជុំវិញឆកសមុទ្រកំពង់សោម តាមរយៈការកែលម្អរការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុពីសហគមន៍ ការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេ។ សូមមើលព័ត៌មានលំអិតគម្រោង

Consulation meeting among CBO’s leaders, Technical officials and local authority of Tomnoub Rolork communeពង្រឹងអង្គការសហគមន៍នានាលើការគ្របគ្រង់ធនធានធម្មជាតិនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយនិរន្តរភាព

នេះជាគម្រោងប្រចាំឆ្នាំថ្មីម្តងទៀតទទួលបានមូលនិធិពីWorld Wide Fund for Nature (WWF)ដែលគាំទ្រដោយដោយSIDAបំណងពង្រឹងការងាររបស់អង្គការមរតកជាមួយសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន៤និងតំបន់ការពារដោយសហគមន៍ចំនួន២។ វាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់WWFស្តីពី ”ការដឹកនាំដើម្បីការអង្គការសង្គមស៊ីវិល សិទ្ធិ និងបរិដ្ឋាន“។ សូមមើលលម្អិតអំពីគម្រោង

CBO’s patrol team meeting of Andaung Toeuk’s CPA preapre action planសហគមន៍ដីសើមនិងគមោងគ្រប់គ្រងដើមកោងកាង

នេះជាគម្រោងដែលមានរយៈពេល២១ខែទទួលមូលនិធិពីFELMក្នុងបំណងពង្រឹកការងារអង្គការមរតកជាមួយតំបនការពារដោយសហគមន៍(CPAs)និងការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃកោងកាង។ FELMគឺជាភ្នាក់ងារមួយនៃព្រះវិហារEvangelical Lutheran Churchនៃប្រទេសហ្វាងឡង់ដែលធ្វើការដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងយុត្តិធម៌របស់មនុស្សជាតិលើពិភពលោក។ សូមចូលមើលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង

ត្រលប់ក្រោយ