ទំព័រដើម

មរតកជានណា

មរតក ជាអង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ក្នុងស្រុកមួយ ដែលកំពុងធ្វើការ ជាមួយសហគមន៍ផ្សេងៗ​នៅជនបទ​ម្តុំឆកសមុទ្រ​កំពុង​សោម ដែលពី​មុន​វាជាកម្មវិធីមួយ​របស់ AFSC ដែល​អតីតអង្គការ​មិនមែនរដ្ឋាភិបាល​អន្តរជាតិ បន្ទាប់​មកបានក្លាយមក ជាអង្គការ​ឯករាជ្យក្នុង ស្រុកនៅឆ្នាំ​២០១១ ហៅថា” អង្គការមរតក”។ សូមអានព័ត៌មាន​បន្ថែម​

ក្រុុមសន្សំប្រាក់ដើម្បីជួយដល់សមាជិកក្នុងការបង្កើតមុខរបរតំបន់កុំពុងប្រតិបត្តិការ

អង្គការមរតកកុំពុងអនុវត្តកម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​​ស្រុកចំនួន៥ ដែល​មាន១៤ឃុំ នៅជិត​ឆកសមុទ្រកំពង់សោម​ដែល​ស្ថិតនៅ​ទិសនីរតីនៃ​ប្រទេសកម្ពុជា ហើយ​ប្រជាជន​ចំនួន​៣១.៥៥៧នាក់​នៅ​ក្នុង​ឃុំចំនួន១៤​បាន​ទទួលផល​ពីកម្មវិធី​របស់អង្គការមតរក។ អង្គការមរតក​​មានការិយាល័យ​នៅក្នុងស្រុក​ស្រែអំបិល នៃខេត្តកោះកុង សូមមើលផែន​ទីនៃ​តំបន់កម្មវិធី​របស់យើង

អង្គការមរតកធ្វើអ្វី

អង្គការមរតកជួយធ្វើឳ្យ​ជីវភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រសើ ដោយពង្រឹង​សាមគ្គីភាពនិងបង្កើតភាព​ជា​ម្ចាស់​នៃ​អាជីវកម្មសម្រាប់ជន​ក្រីក្រនៅ​សហគមន៍ឆ្នេរនៅ​កម្ពុជាតាមរយៈ​ការកសាង​សមត្ថភាព គាំទ្រ​នូវ​គំនិតផ្តួចផ្តើម​និងការ​សម្របសម្រួល​ក្នុងការពិភាក្សា​ជាមួយផ្នែក​ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ​របស់ពួកគេ។ សូមមើលគម្រោង និង ករណីរឿង

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អង្គការមរតកទទួលបាននូវវិញ្ញាប័ណ្ណបត្រ៣ឆ្នាំ អំពីអភិបាលកិច្ច និងការប្រតិបត្តិប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​(GPP) បន្ទាប់ពីទទួលមូលនិធីដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ និងស្តង់ដា​អប្បបរមា សម្រាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។