អំពីមរតក

ទស្សនៈវិស័យ

អង្គការមរតកចង់ឃើញសហគមន៍ជនប្រកបដោយសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រជាជនមានសិទ្ធិស្មើគ្នា និងមានឱកាសក្នុងការគ្របគ្រងចាត់ចែង និងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តភាពដើម្បី​ធ្វើ​ឳ្យ​ជីវិតពួកមានគុណភាពប្រសើរឡើង។

បេសកកម្ម

កែលម្អស្ថានភាពរស់ ពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងបង្កើតភាពជាម្ចាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនូវឆ្នេរសហគមន៍នៅកម្ពុជា ​តាមរយៈការកសាងសមត្ថភាព ការគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ពួកគេ និងសម្របសម្រួលពិភាក្សារវាងវិស័យ​ពាក់​ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ

គោបំណង

លើកកម្ពស់ការផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដោយពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុម​សហគមន៍​នានា ក្នុងការចូលរួមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីយកម្មក្នុងតំបន់ និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាន។

គុណតម្លៃ

១- តម្លាភាព និងការទទួលខុសត្រូវបង្កើតទំណុកចិត្តក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឈានទៅ​ដល់ការ​គ្រប់គ្រងស្ថាប័នយ៉ាងរឹងមាំ។

២- ការបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើឳ្យអង្គភាពនិងសហគម​ន៍នានាឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរជាចាំបាច់ ហើយនិង​និរន្តរភាព។

៣- ធ្វើឳ្យជីវៈភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ប្រសើរឡើង បានមកពីការសហការណ៍ល្អពីវិស័យ​ដែលពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន។

៤- កម្មសិទ្ធិលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវ និងឈានទៅដល់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

៥- ការចូលរួម ការផ្តូចផ្តើម និងសមភាពយែនឌ័រ ធ្វើឳ្យយើងគៀងគរនូវធនធានទាំងអស់​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព។

ប្រវត្តសង្ខេបនៃអង្គការមរតក

អង្គការមរតកគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលកុំពុងធ្វើការជាមួយសហគមន៍ជនបទដែលនៅជុំវិញឆកសមុទ្រកំពង់សោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយពីមុនជាកម្មវិធីមួយរបស់អង្គការមិនមែន​រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិ​​American Friends Service Committee(AFSC)។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ កម្មវិធីសមាហរណកម្មជីវៈភាពរស់នៅប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​​(ISLP) របស់AFSC ជាទូរទៅធ្វើការក្នុងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុង ដែលក្នុងកំឡុងឆ្នាំនោះ​​តំបន់​ទាំង​​នោះជាតំបន់​ដាច់ស្រយាលហើយអសន្តិសុខ។ AFSC/ISLPពីដើមផ្តល់នូវសេវាកម្មជាច្រើន​យ៉ាងពេញ​លេញ រួម​មានសេវាកម្មផ្នែកកសិកម្ម ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ឥណទា សេវាសុខភាព និងសេវាអប់រំផ្សេងៗ។ តែនៅឆ្នាំ​២០០១​កម្មវិធីត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយ​ផ្តោតតែទៅលើការជួយសហគមន៍នានាក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការការពារនូវធនធាន​ធម្មជាតិរបស់ពួកគេ រួមនិងការកែលំអរលក្ខខ័ណ្ឌជីវៈភាពរស់នៅរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។

ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ២០០៣ កម្មវិធីISLPត្រូវបំពេញដោយបុគ្គលិកខ្មែរទាំងស្រុង, ហើយនៅឆ្នាំ២០០៤កម្មវិធីនេះ​ត្រូវបាន​គេសម្រេច​ថាជាឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យតាមដានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចឳ្យបុគ្គលិក​ចាត់ចែង​នូវថវិកា​ផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ក្នុងបំណងរៀបចំទៅជាអង្គការក្នុងស្រុកពេញលេញនោះ អង្គការAFSC បាន​រៀប​ចំ​សិក្ខាសាលានិងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗជាច្រើន ដើម្បីរកនូវគំនិតយោបល់ពីបុគ្គលិក ថាតើត្រូវប្រែក្លាយទៅ​ជាអង្គការ​ក្នុង​ស្រុកយ៉ាងដូចម្តេច។ ជាយថាហេតុ ផែនការ៣ឆ្នាំមួយដែលកសាងដោយបុគ្គលិកក្នុងស្រុកត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ ដោយបានកំណត់ទស្សនៈវិស័យនិងបេសកកម្មទៅអនាគត់របស់វា ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្លាស់ប្តូរមួយ ដែល​ក្នុង​នោះ​កម្មវិធីបានបង្កើតឡើងនូវអត្តសញ្ញាណគោលនយោបាយផ្សេងៗ ច្បាប់ រចនាសម្ព័នអភិបាលកិច្ច និងសមត្ថភាព​របស់អង្គការ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១១ កម្មវិធីISLPត្រូវបានចុះបញ្ជីទៅជាអង្គការ​មិនមែនរដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក​ដែល​មានឈ្មោះថា “Morodok”​ “មរតក”។

AFSC បានប្រគល់កម្មវិធីមកឳ្យអង្គការមរតកនៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការមរតក បន្តធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ជំនួសអង្គការAFSC ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមសហគមន៍ផ្សេងៗ ដើម្បីទទួលបាននូវសិទ្ធិពិត ប្រាកដរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិនានា ដើម្បីធ្វើឳ្យជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើង។ បុគ្គលិករបស់ អង្គការមរតកធ្វើការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយមេដឹកនាំក្រុមសហគមន៍ផ្សេងៗទាំងឡាយ ក្នុងការជួយពួកគាត់ជំរុញ លើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាស់របស់សហគមន៍ក្នុងការបង្កើតសហគ្រាសសង្គម និងការទាមទានូវសិទ្ធិ​​សម្រាប់​​សហគមន៍​ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ អង្គការមរតកបន្តសម្របសម្រួលក្រុមនានា​របស់​សហគមន៍​ឳ្យរួមគ្នា សហការជាមួយមន្រ្តីមូលដ្ឋាន មន្រ្តីជំនាញផ្សេងៗ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា​ក្នុងការរៀបចំ​នូវ​កម្មវិធី​និង​សំណើរ​ផ្សេងៗ ស្នើមកស្ថាប័ននានារាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ ក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិកាន់កាប់ធនធាន ជួយបង្កើត​​នូវ​ភាព​​ជា​ម្ចាស់​នៃឆ្នេរសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងឆកសមុទ្រកំពុងសោម។