អាស័យដ្ឋាន

លោក អ៊ុង ទីវា
នាយកប្រតិបត្តិ

ទូរសព្ទលេខៈ (៨៥៥)០៩៧ ៩១៩ ៦១៧២/០៩៣ ៣៥២ ៩៩៨
Email: oungtivea@gmail.com; Website: www.morodok.net
ការិយាល័យផ្ទះលេខៈ៤៣៧ ក្រុមទី៧ ស្រុក សែ្រអំបិល ខេត្ត កោះកុង


Oung Tivea (MR)
Morodok’s Executive Director; HP: (+855) 097 919 6172 / 093 352 998
Email: oungtivea@gmail.com; Website: www.morodok.net
Office Address # 437, Group # 7, Sre Ambel village/commune/district, Koh Kong province


     

    Location of Morodok office